عاشقانه های من http://myromance.ir 2020-10-26T20:00:42+01:00 text/html 2017-02-08T03:19:00+01:00 myromance.ir مهدی امینی مسئولیت دوستت دارم http://myromance.ir/post/2942 <p><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="background-color: initial;">میدونی ،</span><br> </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">دوستت دارم گفتن که هیـچ ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">دوستت دارم شنیـدن هم ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">مسئولیت داره ؟ </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">وقتی ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">کسی بهت میگه دوستت دارم ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">یعنی : </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">روت حساسـم ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">رو کوچیک ترین حـرف و حرکتت ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">یعنی : </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگه بهم بـدی کنی ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیشتـر از هر کسِ دیگه ای ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">ازت می رنجـم ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگه کسی بهت گفت : </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">دوستت دارم ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">یعنی : </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">دلم میشکنه از کوچیکترین اخمت ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">یعنی : </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">تــو فرق داری ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">با همه یِ آدمایِ دور و برم ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">وقتی کسی بهت میگه دوست دارم ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">حتـی اگه دوستش هم نداری ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">هوایِ دلشُ داشته باش ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">نذار عشق از یادِ قلبش بـره ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">خـرد نکن غرورشُ ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">نمیگم در جوابش بگـو ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">منم همینطـور ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">اما نابـودش هم نکن . </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">اون آدم ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">خیلی چیزها رو کنار گذاشته ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">برایِ اون عبارتِ دو كلمه ایِ ساده ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">دوستت دارم شنیـدن ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">مسئولیتش ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">از دوستت دارم گفتـن ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">خیلی بیشتره .. </font></p> text/html 2017-02-04T07:05:00+01:00 myromance.ir مهدی امینی کسی را معطلِ عشق نکنید .... http://myromance.ir/post/2941 <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">هیچگاه ،<br> </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">کسی را معطلِ </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">دوست داشتن های دمِ دستی خود </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">نکنید ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگر فکر می كنید ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">عاشق کسی هستید ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">باید تا آخرین لحظه ی زندگیتان را </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">با او تصور کرده باشید ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> باید به خاطرِ او </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">شب و روزتان بهم بخورد ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">باید هیچکس را جز او نبینید ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگر اینگونه نبودید ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">او و خودتان را ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">معطلِ عشق نکنید ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">این احساسات گذرا ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">اسمَش عشق نیست . </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگر عشق را نمى فهمید ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">عاشقی نکنید ... </font></p> text/html 2017-02-01T01:07:00+01:00 myromance.ir مهدی امینی غنچه اینجاست http://myromance.ir/post/2940 <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">غنچه اینجاست ولی عطر نفس های تو نه </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">مژه برپاست ولی چشم تماشای تو نه </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">کشف عشق است اگر در دل من جای تو هست </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">ماه در چشم تو زیباست ولی جای تو نه </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">نسخه ی گمشده ی طب پزشکان قدیم </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">قرص شب مرحم تبهاست ولی تای تو نه </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">در زمستان نگاهی که تنی لرز گرفت </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">گرمی دل که روا نیست ولی های تو نه </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">تکه قندی به لب غمزده ی فنجان گفت </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">طعم می قاتل غم نیست ولی چای تو نه </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">دل من ساحل شب را به سحر بافت چه سود </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">اثر پای زمان هست ولی پای تو نه </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">تو و من غرق ضمیری شده بودیم دریغ </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">"ما"ی من با تو مهیاست ولی "ما"ی تو نه </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">به سر انگشت کلامی که نمازم را شست </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">قصه برجاست ولی عاشق منهای تو نه </font></p> text/html 2017-01-30T06:25:35+01:00 myromance.ir مهدی امینی خسته ام از هوای زندگی ام ... http://myromance.ir/post/2938 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2">خسته ام از هوای زندگی ام ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">می روم ..</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">با خودم قدم بزنم .</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">می روم ..</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">از خودم رها بشوم ..</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">می روم ..</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">با خودم به هم بزنم .........</font></div><div><br></div> text/html 2017-01-30T05:21:00+01:00 myromance.ir مهدی امینی لطفاً مپرس ... http://myromance.ir/post/2939 <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">لطفاً<span style="background-color: initial;"> مپرس که چرا ترک می کنم تو را..</span> </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">این را فقط بدان که دلیلم موجه است </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">راحت نمی توانم از این عشق بگذرم.. </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">حتی خود ِخدا هم از این درد آگه است </font></p> <p><br> </p> text/html 2017-01-28T06:32:52+01:00 myromance.ir مهدی امینی لعنت به منِ http://myromance.ir/post/2937 <div><font size="2" face="Mihan-Iransans">لعنت به من و شعرِ تَرو ریزشِ باران</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">لعنت به تو و خاطره وبغضِ خیابان</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">لعنت به جهانی که مرا از توجدا کرد</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">لعنت به منِ دربه درِعاشق وخواهان</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">لعنت به تو که در طلبم هیچ نجنگی</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">لعنت به منِ جنگ طلب در پی سامان</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">لعنت به همان درد که افتاد به جانم</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">لعنت به دوایی که نشد ختم به درمان</font></div> text/html 2017-01-21T06:42:00+01:00 myromance.ir مهدی امینی شانه شدن را بلدی ؟ http://myromance.ir/post/2936 <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">بدهم تکیه به تو شانه شدن را بلدی ؟ </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">گرمی ثانیه ای ، خانه شدن را بلدی ؟ </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">تو که ویرانه کننده است غمت می دانم </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">خوردن غصّه و ویرانه شدن را بلدی </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">آنقدر سوخته قلبم که قلم می سوزد </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">شمع گریان شده ، پروانه شدن را بلدی ؟ </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">مرغ عشقی شده دل میل پریدن دارد </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">بال و پر در قدمت لانه شدن را بلدی ؟ </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">می نویسم من عاشق فقط از قصّه ی تو </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">در غزل های من افسانه شدن را بلدی ؟ </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">اشک شب های سحر سوخته ام پیش کشت </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">تلخی گریه ی مردانه شدن را بلدی ؟ </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">هر کسی دیده مرا شاعر مجنونم خواند </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">تو بگو ' لیلی دیوانه ' شدن را بلدی ؟ </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">این همه ناز کشیدم بشوم معتکفت </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">بدهم تکیه به تو شانه شدن را بلدی ؟ </font></p> text/html 2017-01-19T23:12:00+01:00 myromance.ir مهدی امینی آتش نشان قهرمان http://myromance.ir/post/2935 <p><img src="http://s6.picofile.com/file/8283084334/_20170120_024548.JPG"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><br> </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">لعنت به تو ای حادثه ی ناگوار </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#ff0000">آتش نشانان</font> ما </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">لباس هایشان "ضد حریق" بود </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">نه "ضد آوار"....! </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br> </font></p> <p><br> </p> <p><br> </p> text/html 2017-01-18T04:38:00+01:00 myromance.ir مهدی امینی سالها بعد ... http://myromance.ir/post/2934 <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">سالها بعد ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">شب تولدت ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">وقتی ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">شیشه ی عینکم را هاااا می كنم ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">زیر چشمی حواسم هست ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">بی هوا شمع ها را فوت نکنی ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">لب هایت که غنچه شد ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">صدا میزنم ،.. </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">آااااای قلبم ! </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">میترسید تو و بچه هایمان ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">می رسید بالای سرم ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">می خندم و مى گویم : </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">آخ از این لبها ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">با عصبانیت می گویى : </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیوانه ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">و نمیدانی ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">این دیوانه ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">مرا تا تولد بعدی ات ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">زنده نگه می دارد ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">سال ها بعد ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">سال ها بعد را با تو دوست دارم ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">حتی در خیال ... </font></p> <p><br> </p> text/html 2017-01-17T23:36:00+01:00 myromance.ir مهدی امینی چهل سالگی به بعد .... http://myromance.ir/post/2933 <p><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="background-color: initial;">چهل سالگی به بعد که عاشق شوی </span><br> </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیگر اسمش را نمی نویسی </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> کف دستت </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">و دورش قلب بکشی </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">یا </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">عکسش را بگذاری لای کتاب درسی ات </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">وهی نگاهش کنی </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">چهل سالگی به بعد که عاشق شوی </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">یک عصر جمعه ی زمستانی </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">یک لیوان چای می ریزی </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">می نشینی پشت پنجره </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">و تمام شهر را ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">در بارانی که نمی بارد </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">با خیالش قدم می زنی ... </font></p> text/html 2017-01-17T22:40:22+01:00 myromance.ir مهدی امینی شده هرگز دلت مال ِ کسی باشد که دیگر نیست؟ http://myromance.ir/post/2932 <div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">شده هرگز دلت مال ِ کسی باشد که دیگر نیست؟</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA">نگاهت سخت دنبال ِ کسی باشد که دیگر نیست؟</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA">برایت اتفاق افتاده در یک کافه ی ِ ابری</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA">ته ِ فنجان ِ تو فال ِ کسی باشد که دیگر نیست؟</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA">خوش و بش کرده ای با خوشبختی سایه ی ِ دیوار وقتی که</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA">دلت جویایِ احوالِ کسی باشد که دیگر نیست؟</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA">چه خاهی کرد اگر هربار گوشــــی را که برداری</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA">نصیبت بوقِ اشغالِ کسی باشد که دیگر نیست؟</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA">حواس ِ آسمانت پرت روی ِ شیشه های ِ مه</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA">سکوتت جار و جنجالِ کسی باشد که دیگر نیست</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA">شب ِ سرد ِ زمستانی تو هم لرزیده ای هرچند</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA">به دور ِ گردنت شال ِ کسی باشد که دیگر نیست؟</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA">تصور کن برای ِ عید هـای ِ رفته دلتنگی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA">به دستت کارت پستال ِ کسی باشد که دیگر نیست</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA">شبیـه ِ ماهی ِ قرمز به روی ِ آب می مانی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA">که سین ات هفتمین سال ِ کسی باشد که دیگر نیست</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA">شود هر خوشه اش روزی شرابی هفتصد ساله</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA">اگر بغضت لگدمال ِ کسی باشد که دیگر نیست</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA">چه مشکل می شود عشقی که حافظ در هوای ِ آن</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA">الا یا ایها الحال ِ کسی باشد که دیگر نیست</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA">رسیدن سهم ِ سیبِ</span><span lang="AR-SA"> text/html 2017-01-17T08:28:39+01:00 myromance.ir مهدی امینی زندگی درد قشنگیست که جریان دارد http://myromance.ir/post/2931 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2">تا زمانیکه رسیدن به تو امکان دارد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">زندگی درد قشنگیست که جریان دارد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">زندگی درد قشنگیست ، بجز شب هایش!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">که بدون تو فقط خواب پریشان دارد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">یک نفر نیست تو را قسمت من گرداند?!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">کار خیر است اگر این شهر مسلمان دارد !</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">خواب بد دیده ام ای کاش خدا خیر کند</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">خواب دیدم که تو رفتی، بدنم جان دارد!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">شیخ و من هر دو طلبکار بهشتیم ولی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">من به تو ، او به نماز خودش ایمان دارد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اینکه یک روز مهندس برود در پی شعر</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">سر و سریست که با موی پریشان دارد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">"من از آن روز که در بند توأم" فهمیدم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">زندگی درد قشنگیست که جریان دارد</font></div><div><br></div> text/html 2017-01-15T22:24:30+01:00 myromance.ir مهدی امینی شتاب کنید .... http://myromance.ir/post/2930 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای گفتن دوستت دارم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">شتاب کنید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">تلگراف بفرستید ،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">تلفن بزنید ،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نامه بنویسید ،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">با هواپیماها ،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">قطارها ،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">و تمام وسایل نقلیه سفر کنید ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">در پی اش باشید ،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">جستجو کنید ،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیابیدش ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">به دیگران خبر دهید ،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">یا با کسی حرف بزنید ،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">روی دیوارها بنویسید ،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بر پوست درخت ها حک کنید ،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">یعنی هر احتمالی را محک بزنید ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگر هم نتوانستید ،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بر دو برگِ کاغذ کاهی بنویسید ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اما ،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هرگز دیر نکنید ،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">در گفتن دوستت دارم ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><br></div> text/html 2017-01-14T01:19:00+01:00 myromance.ir مهدی امینی من زندگی خودم را می كنم http://myromance.ir/post/2929 <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">من زندگی خودم را می كنم ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">و برایم مهم نیست </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">چگونه قضاوت مى شوم . </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">چاقم ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">لاغرم ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">قد بلندم ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">کوتاه قدم ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">سفیدم ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">سبزه ام ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">یا ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">همه و همه به خودم مربوط است </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">مهم بودن </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">یا نبودن رو فراموش کن ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">روزنامه ی روز شنبه ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">زباله ی روز یکشنبه است . </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">زندگی کن به شیوه خودت ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">با قوانین خودت ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">با باورها و ایمان قلبی خودت ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">مردم دلشان می خواهد ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">موضوعی برای گفتگو داشته باشند ! </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">برایشان ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">فرقی نمی کند چگونه هستی ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">هر جور که باشی ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">حرفی برای گفتن دارند . </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">شاد باش ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">و از زندگی لذت ببر ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">چه انتظاری از مردم داری ؟؟؟ </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">آنها حتی پشت سر خدا هم ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">حرف می زنند ...!!! </font></p> text/html 2017-01-11T04:16:00+01:00 myromance.ir مهدی امینی مخدر لب هایت http://myromance.ir/post/2928 <p style="text-align: left;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">our lips have drug</font></p> <p style="text-align: left;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">I kiss you ,I get dizzy&nbsp;</font></p> <p style="text-align: left;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">You do not kiss me, I'm in pain</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">لب هایت مخـدر دارند... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">می بوسمت ,سرگیجه میگیرم ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">نمــی بوسی مرا, درد میکشم .. </font></p> text/html 2017-01-10T08:21:00+01:00 myromance.ir مهدی امینی اشتباه تاریخی !!! http://myromance.ir/post/2927 <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">چه اشتباهی می کنند آنهایی که برای آغوش گرفتن، دنبال تاریخ و تقویم می روند. چه اشتباهی می کنند آنهایی که دوست داشتن را بلدند اما خسیسند! خودتان را راحت کنید شبیه دیوانه ها، در خانه اش را بکوبید، در را که باز کرد، بپرید بغلش، ماچش کنید... تا بخواهد به خودش بیاید شما عاشقش کرده اید ... </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">خیالتان راحت ؛ </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">هیچ جای قانون دوست داشتن جرم نیست، تازه وقتی معشوق مدتها حدس لحظه حمله را زده ... </font></p> <p><br> </p> text/html 2017-01-10T06:20:00+01:00 myromance.ir مهدی امینی باید تحویل دهی .... http://myromance.ir/post/2926 <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">باید دنیا را </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته‌ اى </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">تحویل دهی ... </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">خواه با فرزند‌ی خوب ، </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">خواه با باغچه‌ ای سرسبز ، </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">خواه با اندکی بهبودِ شرایط اجتماعی ... </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">و اینکه بدانی ، </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">حتی اگر فقط یک نفر </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">فقط یك نفر ، </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">با بودن تو ساده ‌تر نفس کشیده است ، </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">این یعنی تو موفق شده اى ... </font></p> <p><br> </p> text/html 2017-01-09T08:23:00+01:00 myromance.ir مهدی امینی مردها و دلتنگی هایشان http://myromance.ir/post/2925 <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">مردها دلتنگی هایشان را سیگار نمی کشند.... </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">یا تویِ خیابان قدمش نمی زنند.... </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">طفلکی ها مثل زن ها، لاک قرمز هم تسکین هیچکدام دردهایشان نیست.... </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">مردها دلتنگی هایشان را توی عکس هایِ پروفایلشان فریاد نمی زنند... </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">مردها مغـرورند.. </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">نمی توانند نیمه شب.... </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">مدت ها پس از رفتنت برایت پیغام بفرستند که"دلم برایت تنگ شده، بانویِ هنوزِ شعـرهایِ شبانه ام...." </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">مردها </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">دلتنگی هایشان را نمی نوشند....مست نمیکنند....فراموش نمیکنــند.... </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">مـردهــا </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">دلتنگی هایشان را می خـوابند.... </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">آنقدر عمیق که، شاید دیگـر هیچ صبحـی بیدارشان نکننـد.... </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">مـردهــا </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">دلتنگی هایشان را می میــرند.... </font></p> text/html 2017-01-06T23:49:49+01:00 myromance.ir مهدی امینی دوست داشتن یا عشق .... http://myromance.ir/post/2924 <span style="text-align: -webkit-center; text-indent: 37.7333px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خدایا!&nbsp;</font></span><div><span style="text-align: -webkit-center; text-indent: 37.7333px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">به هر که دوست می داری بیاموز که:&nbsp;</font></span><div><span style="text-align: -webkit-center; text-indent: 37.7333px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#ff0000">عشق </font>از زندگی کردن بهتر است،&nbsp;</font></span></div><div><span style="text-align: -webkit-center; text-indent: 37.7333px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">و به هر که دوست تر می داری بچشان که:&nbsp;</font></span></div><div><span style="text-align: -webkit-center; text-indent: 37.7333px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#ff0000">دوست داشتن</font> از <font color="#ff9900">عشق </font>برتر ا</font></span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; text-align: -webkit-center; text-indent: 37.7333px;">ست.....</span></div></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; text-align: -webkit-center; text-indent: 37.7333px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; text-align: -webkit-center; text-indent: 37.7333px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; text-align: -webkit-center; text-indent: 37.7333px;">"دکتر علی شریعتی"</span></div> text/html 2017-01-05T04:19:00+01:00 myromance.ir مهدی امینی ای دل چه میکنی ؟!؟ http://myromance.ir/post/2923 <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">ای دل ، برای آن که نگیری چه می‌کنی ؟ </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">با روزگار‌ دوری و دیری چه می‌کنی ؟ </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">بی‌اختیار بغض که می گیردت بگو ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">در خود شکست را نپذیری چه می‌کنی ؟ </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">با این اتاق تنگ و شب سرد و گور تنگ ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">تو جای من ، جز این که بمیری چه می‌ كنى ؟ </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">ای عشق ، ای قدیم‌ ترین زخم روزگار ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">در گوشه ی دلم سر پیری چه مى كنى ؟ </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">دست تو را دوباره بگیرم چه می‌شود ؟ </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">دست مرا دوباره بگیری چه مى كنى ؟؟؟ </font></p> text/html 2016-12-31T07:46:00+01:00 myromance.ir مهدی امینی ... http://myromance.ir/post/2922 <p><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="background-color: initial;">اغلب کسانی که شب ها تادیروقت بیدارند</span><br> </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">کسانی هستندکه در روز گمگشته ای دارند که شب ها خیال ان رهایشان نمی کند!! </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">کسانی هستندکه درطول روز حجم سنگینی ازنبوده ها ونداشته هارا متحمل می شوند و مجبورند درمقابل دیگران لحظه به لحظه نقاب عوض کنند و شب که می شود </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">خودشان می شوند ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">گاه لابلای گریه ای ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">گاه غرق شدن در سکوتی، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">گاه در جوار گوشی های موبایل امروزی </font></p> <p><br> </p> text/html 2016-12-28T09:15:00+01:00 myromance.ir مهدی امینی باران می بارد ... http://myromance.ir/post/2920 <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">باران می بارد </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">به دعای کداممان </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">نمی دانم! </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">من همین قدرمی دانم </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">باران </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">صدای پای اجابت است </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">و خدا </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">با همه ی جبروتش </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">دارد ناز می خرد، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">نیاز کن... </font></p> <p><br> </p> text/html 2016-12-28T06:17:00+01:00 myromance.ir مهدی امینی نیروی عجیب دوست داشتن http://myromance.ir/post/2921 <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">مهربان ترین قسمتِ زندگیِ هر شخصى </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">زمانیست كه آنكسى را كه دوست دارد، دوستش بدارد! </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">منظورم را میفهمی؟ </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">اینكه كسى باشد كه تو را آنطور كه دلت میخواهد دوست بدارد، میشود مهربان ترین قسمتِ زندگیِ تو.. </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">نسبت به تمامِ مسائل خوش بین می شوى </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">لبخند میزنى </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">ایده میدهى </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">فكرت باز میشود </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">و حتى دیگر نسبت به مسائلى كه دلت را میزد واكنش نشان نمیدهیى ! </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">در دوست داشتن، نیروى عجیبى نهفته است. </font></p> <p><font size="2" face="Mihan-Iransans">این را وقتى كه تو را خیلى دوست داشتم فهمیدم! </font></p> text/html 2016-12-26T03:04:00+01:00 myromance.ir مهدی امینی خشونت http://myromance.ir/post/2919 <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">در جهانی </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">زندگی میکنیم... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">که باید پنهانی </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">عشق بازی کرد! </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">درحالی که </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">خشونت را </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">درروز روشن تمرین میکنند...! </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br> </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br> </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">جان لنون </font></p> <p><br> </p> text/html 2016-12-25T05:26:00+01:00 myromance.ir مهدی امینی چه فرقی میکند..؟ http://myromance.ir/post/2918 <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">او نفهمد، شعر با هذیان چه فرقی میکند..؟ </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">او نباشد، خانه با زندان چه فرقی میکند..؟ </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">او که باشد، دست در دستت دهد، در هر زمان؛ </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">زلـزلـه یا نـم نـم باران چـه فرقی میکند..؟ </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتنی باشد بهانه خووب دستش میرسد؛ </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">التماس و دیده ی گریان.. چه فرقی میکند..؟ </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفت و با این رفتنش دندان عقلم را شکست </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">تا نیاید، دکـتـر و درمان چه فرقی میکند..؟ </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">بخت ما از ابتدا برگشته و بد بوده است.. </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">حال، ده رمـّال و صد فنجان.. چه فرقی میکند..؟ </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">تا زمانی که نیاید فصلِ پاییـزِ مـن است؛ </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">دی و بهمن.. تیر یا آبان.. چه فرقی میکند..؟ </font></p> <p><br> </p> text/html 2016-12-20T01:36:00+01:00 myromance.ir مهدی امینی بوی یلدا http://myromance.ir/post/2917 <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">بوی یلدا را میشنوی؟ </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">انتهای خیابان آذر ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان . </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">قراری طولانی به بلندای یک شب. </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">شب عشق بازی برگ و برف ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">پاییز چمدان به دست ایستاده ! </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">عزم رفتن دارد .... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">آسمان بغض میکند .... میبارد. </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">خدا هم میداند عروس فصل ها چقدر دوست داشتنیست ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">دقیقه ای بیشتر مهلت ماندن میدهد </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">آخرین نگاه بارانی اش را </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">به درختان عریان میدوزد </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">دستی تکان میدهد .... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">قدمی برمیدارد سنگین و سرد </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">کاسه ای آب میریزم پشت پای پاییز ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">و... تمام میشود . </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">پاییز ای آبستن روزهای عاشقی ، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتنت به خیر ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">سفرت بی خطر </font></p> text/html 2016-12-19T05:00:00+01:00 myromance.ir مهدی امینی ب​یا در آغوشم http://myromance.ir/post/2916 <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیا در آغوشم، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">بگذار " تــــــو " را ببوسم، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">میخواهم در گرمی </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">آغوشت بسوزم </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">به من نگاه کن، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">بگذار تا میتوانم " تــــــو " را ببینم، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">بگذار دستانت را بگیرم، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">و درآغوشت آرام بگیرم . . </font></p> text/html 2016-12-18T01:57:00+01:00 myromance.ir مهدی امینی پازل http://myromance.ir/post/2915 <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">عـزیزتـرین آدمهــا ؛،،، </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">مثـل پازلــن !!! </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگـه نبـاشـن ... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">نـه جـاشـون پـر </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">میشـــه!!!! </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">نـه چیـزی </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> جاشـونـو مـی گیـره !!! </font></p> <p><br> </p> text/html 2016-12-16T03:30:00+01:00 myromance.ir مهدی امینی مستی http://myromance.ir/post/2914 <p><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="background-color: initial;">امشب خدا را دیدم از فرط توهم</span><br> </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">در کافه ها مـِـی میزد از اندوه مردم </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">گفتم بگویم پس چرا مستی خدایا </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">آخر تو تنها چاره ام هستی خدایا </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیدم خودم مستم چه گویم با خدایم </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیشب کجا بودم ببین امشب کجایم </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">در کافه ها می گردم از بی بند و باری </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">حتی خدا را می کشم تا میگساری </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">یارب حلالم کن که امشب مست هستم </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">یک شب فقط با خالقم همدست هستم </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">حالا که بر جرمم ، خدایا ، چشم بستی </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">من هم خطایت را نوشتم پای مستی ... </font></p> <p><br> </p> text/html 2016-12-09T04:19:00+01:00 myromance.ir مهدی امینی مرا بی هوا نبوس! http://myromance.ir/post/2913 <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">مرا بی هوا نبوس! </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیوانه... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">قلبم فرو می ریزد </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">مگر نمی دانی </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">شکوفه های بهاری </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">با هر نسیم کوچکی </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">می افتند </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">به زیر پای درخت... </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">اینطور ویرانگر </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="2">مرا نبوس! </font></p>